• Koppány nap

  Célja a hagyományok átörökítése, identitástudat kialakítása. A projekt megvalósítása során, saját tapasztalatok által, élményt nyújtva ismerkedjenek meg a tanulók a helyi népi mesterségekkel, népi játékokkal, a községhez kapcsolódó hagyományokkal, szokásokkal. A megszerzett ismeretek épüljenek be a tanulók mindennapjaiba, hozzájárulva az erkölcsi neveléshez, a hagyományőrzés megteremtéséhez, a nemzeti öntudat építéséhez. A közösen végzett tevékenységek során alakuljon a közösségérzés, az egymás elfogadása, megsegítése. Nyíljon alkalmuk arra, hogy olyan idős emberekkel találkozzanak, akik még tudnak a népszokásokról, népviseletről, mesterségekről mesélni és bemutatni. Célunk a gyerekek megismertetése, érdeklődésük felkeltése a helyi hagyományok iránt. Fejlődjön a gyerekek kézügyessége, ritmusérzéke, a külső világ tevékeny megismerése kapcsán szociális, együttműködő, érzelmi és testi képessége. 
  Együttműködés területei: magyar nyelv és irodalom, hon-és népismeret, történelem, rajz és vizuális kultúra, technika, testnevelés 

  Egészségnevelési projekthét

  Legfőbb célja az egészség – mint az élet meghatározó eleme – alapjainak megismertetése, az egészséges életmódra történő céltudatos nevelés, az elsajátított ismeretek mindennapi alkalmazása. A gyermekek tanulják meg, hogy saját egészségükért nekik is felelősséget kell vállalniuk. A gyermekekben és rajtuk keresztül a családjukban is alakuljon ki az igény az egészséges életvitelre. Ismerjék meg a szabadidős sportokat, tevékenységeket és aktívan vegyenek részt bennük. Egészségtudatos magatartást alakítsanak ki. Legyen igényük majd felnőtt korban is egészséges táplálkozásuknak és életmódjuknak megteremtésére. Ismerkedjenek meg egészséges ételekkel, italokkal, az egészséges táplálkozás szokásaival, illetve az étkezési szokásokkal. A gyerekek tudatosítsák magukban a saját testük ápolásával, védelmével kapcsolatos tudnivalókat. Különböző egészséges sportok megismertetésével próbáljuk kielégíteni fokozott játék- és mozgásigényüket.  Együttműködés területei: környezetismeret, természetismeret, biológia, testnevelés, technika, magyar nyelv és irodalom 

  Farsangi projektnap

  A program célja, hogy a gyermekek ismereteket szerezzenek a farsangi népszokások sokféleségéről, ismerjenek meg farsangi hagyománykörhöz tartozó verseket, kikiáltókat, dalokat, készítsenek álarcokat, maskarákat. Célunk volt továbbá, hogy a tevékenységen alapuló élménypedagógia révén fejlődjön kreativitásuk, problémamegoldásuk, valamint az átélt élmények hozzájáruljanak a közösségi érzés erősítéséhez. Együttműködés területei: magyar nyelv és irodalom, ének-zene, technika, rajz és vizuális kultúra, hon-és népismeret

  Húsvétváró témanap

  A program célja, hogy a gyermekek vegyenek részt a húsvéti ünnepkör mélyebb megismerésében, az ünnepi hangulat megteremtésében. Bővítsék ismereteiket a húsvéti ünnepkörhöz tartozó népszokásokkal és hagyományokkal, legyenek részesei egy sikerélményt nyújtó programsorozatnak. Célunk továbbá a közös tevékenységen alapuló élményszerzés megteremtése, mely hozzájárul a közösség összetartozásának, a tanulók identitásának és lokálpatriotizmusának erősítéséhet. Legyen igényük a népi hagyományok mélyebb megismerésére, annak megőrzésére, váljon motiváló hatásúvá a közösen végzett tevékenységek sorozata. Alakuljon ki a gyermekekben a tudás iránti vágy, szerezzenek olyan ismereteket, képességeket, kompetenciákat, melyek hozzájárulnak az egész életen át tartó tanuláshoz. Együttműködés területei: magyar nyelv és irodalom, hon-és népismeret, történelem, rajz és vizuális kultúra, technika, testnevelés  

  Honismereti projekthét

  Célja a magyarság történelmének, kultúrájának megismerése, kiemelt tekintettel a török korra. Földrajzi fogalmak, jelenségek megismerése természetjáró túrák-, rendhagyó ismeretszerzési módok során. Adott témában való tudás elmélyítése: pl történelem, technika, zene, stb. Az egyén- és közösség formálása, együttműködés megtanulása. A település múltjának, hagyományainak, környezeti értékeinek alaposabb megismerése. Újszerű tanulásitanítási stratégiák megismerése, elsajátítása, kipróbálása. Különböző szaktárgyak és tudományágak közötti kapcsolat megteremtése. Résztvevő a 6. osztály. 
  Együttműködés területei: magyar nyelv és irodalom, hon-és népismeret, történelem, rajz és vizuális kultúra, technika, testnevelés, ének-zene

  DACOLJ szövetség

  A DACOLJ jó gyakorlatunk a Dohányzás, Alkohol, Cigaretta, valamint OnLine Jelenlét elleni harcra hívja fel a gyerekek figyelmét.A mozaikszó jelentésében is hordozza a program célját: dacolj, mondj ellent a függőségnek! Cél az egészséges életmódra törekvő tudatos nevelés, az elsajátított ismeretek mindennapi alkalmazása. Szövetségnek azért hívjuk, mert széles körű összefogással dolgozunk, hogy a témát minél több oldalról, minél hitelesebben közelíthessük meg. A program szülők, DÖK,  pedagógusok, helyi szakemberek (védőnő, családsegítő, háziorvos), függőségből kigyógyult betegek, segítő külsősök (pszichológus, iskolarendőr) együttműködésével valósul meg. A program ez mellett alternatívát is kínál a hasznos szabadidő eltöltésére különféle sportok megismertetésével. Célcsoport: felső tagozat

  Tantárgyi kapcsolódás: természetismeret, biológia, rajz, technika, testnevelés, magyar